هاست دایرکت ادمین ایران

ir-100 -1 موجود است

پارک دامنه 1 عدد
ساب دامنه 0 عدد
دیتابیس 0 عدد
دیتاسنتر ایران
پنل دایرکت ادمین

 • 100 مگابایت فضا
 • 1 عدد دامنه
ir-200 -1 موجود است

پارک دامنه 2 عدد
ساب دامنه 2 عدد
دیتابیس 0 عدد
دیتاسنتر ایران
پنل دایرکت ادمین

 • 200 مگابایت فضا
 • 1 عدد دامنه
ir-300 -1 موجود است

پارک دامنه 3 عدد
ساب دامنه 3 عدد
دیتابیس 1 عدد
دیتاسنتر ایران
پنل دایرکت ادمین

 • 300 مگابایت فضا
 • 1 عدد دامنه
ir-500 -1 موجود است

پارک دامنه نامحدود
ساب دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
دیتاسنتر ایران
پنل دایرکت ادمین

 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود دامنه
ir-1000 -1 موجود است

پارک دامنه نامحدود
ساب دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
دیتاسنتر ایران
پنل دایرکت ادمین

 • 1000 مگابایت فضا
 • نامحدود دامنه
ir-2000 -1 موجود است

پارک دامنه نامحدود
ساب دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
دیتاسنتر ایران
پنل دایرکت ادمین

 • 2000 مگابایت فضا
 • نامحدود دامنه