هاست دایرکت ادمین خارج

Sp-500Mb

فضا 500 مگابايت
مناسب برای راه اندازی سایت
دیتاسنتر کولوکراسینگ امریکا
پهنای باند نامحدود
بقيه امكانات نامحدود
كنترل پنل دايركت ادمين

Sp-1Gb

فضا 1000 مگابايت
مناسب برای راه اندازی سایت
دیتاسنتر کولوکراسینگ امریکا
پهنای باند نامحدود
بقيه امكانات نامحدود
كنترل پنل دايركت ادمين

Sp-2Gb

فضا 2000 مگابايت
مناسب برای راه اندازی سایت
دیتاسنتر کولوکراسینگ امریکا
پهنای باند نامحدود
بقيه امكانات نامحدود
كنترل پنل دايركت ادمين

Sp-3Gb

فضا 3000 مگابايت
مناسب برای راه اندازی سایت
دیتاسنتر کولوکراسینگ امریکا
پهنای باند نامحدود
بقيه امكانات نامحدود
كنترل پنل دايركت ادمين